Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про затвердження Порядку використання коштiв резервiв iз страхування життя...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
    • Сообщений: 769
    • Репутация: -2
    • Ипотека в Украине
Про затвердження Порядку використання коштiв резервiв iз страхування життя для довгострокового кредитування житлового будiвництв

N 6639, 16.01.2007 Розпорядження, Проект, Постанова, Порядок, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Про погодження доопрацьованого проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку використання коштiв резервiв iз страхування життя для довгострокового кредитування житлового будiвництва, у тому числi iндивiдуальних забудовникiв"

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

16.01.2007 N 6639


Про погодження доопрацьованого
проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв
України "Про затвердження Порядку
використання коштiв резервiв
iз страхування життя для довгострокового
кредитування житлового будiвництва,
у тому числi iндивiдуальних забудовникiв"


З метою реалiзацiї норм статтi 31 Закону України "Про
страхування"( 85/96-ВР ) та на виконання вимог Закону України
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг"( 2664-14 ) та вiдповiдно до Положення про Державну
комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України вiд 4 квiтня 2003 року
N 292/2003 ( 292/2003 ), Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Погодити доопрацьований проект постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку використання коштiв
резервiв iз страхування життя для довгострокового кредитування
житлового будiвництва, у тому числi iндивiдуальних забудовникiв"
(додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринкiв
фiнансових послуг подати проект постанови до Кабiнету Мiнiстрiв
України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Мосiйчук Т. К.

Голова Комiсiї В. Альошин

Протокол засiдання Комiсiї
16.01.2007 N 291


ПОГОДЖЕНО
Розпорядження
Державної комiсiї
з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
16.01.2007 N 6639

Проект


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд __ ____________ ____ р. N ____

м. Київ


Про затвердження Порядку використання
коштiв резервiв iз страхування
життя для довгострокового кредитування
житлового будiвництва, у тому числi
iндивiдуальних забудовникiв


На виконання статтi 31 Закону України "Про страхування"
Кабiнет Мiнiстрiв України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Порядок використання коштiв резервiв iз
страхування життя для довгострокового кредитування житлового
будiвництва, у тому числi iндивiдуальних забудовникiв (додається).

2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем`єр-мiнiстр України В. Янукович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабiнету
Мiнiстрiв України
___ ________ ____ N ____


ПОРЯДОК
використання коштiв резервiв
iз страхування життя для довгострокового
кредитування житлового будiвництва,
у тому числi iндивiдуальних забудовникiв


1. Загальнi положення

1.1. Цей Порядок визначає механiзм здiйснення довгострокового
кредитування житлового будiвництва, у тому числi iндивiдуальних
забудовникiв, за рахунок коштiв резервiв iз страхування життя.

1.2. Дiя цього Порядку поширюється на страховикiв, якi
здiйснюють довгострокове кредитування житлового будiвництва, у
тому числi довгострокове кредитування iндивiдуальних забудовникiв,
за рахунок коштiв резервiв iз страхування життя.

1.3. Здiйснення довгострокового кредитування житлового
будiвництва, у тому числi iндивiдуальних забудовникiв, за рахунок
коштiв резервiв iз страхування життя дозволяється за наявностi
чинної лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України (далi - Держфiнпослуг) на здiйснення дiяльностi iз
страхування життя.

1.4. У цьому Порядку нижченаведенi поняття вживаються в
такому значеннi:
кредит на будiвництво житла (далi - кредит) - грошовi кошти,
наданi на пiдставi кредитного договору, укладеного мiж страховиком
та позичальником, на будiвництво житла за рахунок коштiв резервiв
iз страхування життя вiдповiдно до цього Порядку iз встановленням
iпотеки шляхом укладання iпотечного договору;
позичальники - страхувальники, якi уклали iз страховиками
договори страхування життя та можуть отримати грошовi кошти
вiдповiдно до цього Порядку на умовах повернення, платностi,
строковостi, забезпеченостi та цiльового використання;
цiльове довгострокове кредитування - надання кредиту на строк
бiльше трьох рокiв на умовах цiльового використання кредитних
коштiв на будiвництво житла.

1.5. Кредит не може надаватися через вiдокремленi пiдроздiли
страховика.

2. Порядок формування кредитних ресурсiв

2.1. Джерелом формування кредитних ресурсiв страховика є
кошти резервiв зi страхування життя з урахуванням обмежень,
встановлених цим Порядком та iншими нормативно-правовими актами
Держфiнпослуг.

2.2. Частина коштiв резервiв зi страхування життя, що можуть
бути спрямованi на довгострокове кредитування житлового
будiвництва, не може перевищувати 10 вiдсоткiв загального розмiру
резервiв.

2.3. Для формування кредитних ресурсiв не можуть бути
використанi кошти резервiв зi страхування життя, сформованих за
договорами страхування довiчних пенсiй (довiчного ануїтету) за
рахунок пенсiйних коштiв учасника недержавного пенсiйного фонду.

3. Нормативи кредитної дiяльностi страховика

3.1. Страховик приймає рiшення щодо надання кредитiв
позичальникам вiдповiдно до вимог законодавства та внутрiшнiх
правил, що регламентують дiяльнiсть з надання кредитiв
позичальникам.

3.2. Розмiр кредиту одному позичальнику не може перевищувати
5 вiдсоткiв резервiв зi страхування життя, що можуть бути
спрямованi на надання кредитiв.

3.3. При укладаннi кредитного договору страховик повинен
враховувати довгостроковi характеристики нерухомого майна
(майбутню ринкову вартiсть нерухомого майна пiсля завершення
будiвництва та протягом строку погашення кредитного боргу,
вiдповiдне використання майна, тенденцiї змiни цiн на ринку
нерухомостi).

3.4. Сума зобов`язань позичальника за кредитним договором не
повинна перевищувати оцiночної вартостi предмета iпотеки пiсля
завершення будiвництва. У разi, якщо оцiночна вартiсть предмета
iпотеки є нижчою вiд суми заборгованостi за кредитним договором,
страховик має право вимагати вiд позичальника надання додаткового
забезпечення.

3.5. Страховик самостiйно визначає розмiр процентних ставок
за користування кредитом, але на рiвнi не нижче облiкової ставки
НБУ.

3.6. Розмiр процентних ставок та порядок їх сплати
визначаються в кредитному договорi залежно вiд кредитного ризику,
оцiночної вартостi наданого забезпечення, прогнозу щодо його
майбутньої вартостi, строку користування кредитом тощо.

3.7. За простроченими кредитами страховик зобов`язаний за
рахунок власних коштiв формувати резерв для покриття можливих
втрат у порядку, встановленому Держфiнпослуг за погодженням iз
Нацiональним банком України.

3.8. Заборгованiсть за наданими кредитами (без урахування
резерву забезпечення для покриття можливих втрат за простроченими
кредитами) не може перевищувати розмiру частини резервiв зi
страхування життя, що використовується на довгострокове
фiнансування (кредитування) житлового будiвництва. У разi
зменшення резервiв, що призвело до перевищення заборгованостi за
наданими кредитами частини резервiв зi страхування життя, що
використовується на довгострокове фiнансування (кредитування)
житлового будiвництва, страхувальнику забороняється надання нових
кредитiв.

4. Кредитнi вiдносини страховика з позичальником

4.1. Позичальник повинен забезпечити iнвестування власних
коштiв в об`єкт будiвництва у розмiрi, не меншому 40 вiдсоткiв
його проектної (кошторисної) вартостi.

4.2. Страховик може прийняти рiшення про надання кредиту за
умови надання позичальником:
1) заяви за формою, встановленою страховиком;
2) забезпечення повернення кредиту шляхом встановлення
iпотеки, а в разi необхiдностi - додаткового забезпечення до
моменту завершення будiвництва;
3) iнформацiї про вимоги та права iнших осiб на предмет
iпотеки, у тому числi тi, що не зареєстрованi в установленому
законом порядку;
4) iншої iнформацiї та документiв, необхiднiсть надання яких
визначається внутрiшнiми правилами страховика.

4.3. Кредитнi взаємовiдносини регламентуються кредитним
договором та iпотечним договором.

4.4. Забезпечення повернення кредиту оформляється iпотечним
договором, засвiдченим вiдповiдно до законодавства України.

4.5. Предмет iпотеки пiдлягає страхуванню вiдповiдно до
законодавства України. Строк дiї договору страхування предмета
iпотеки не може бути меншим строку дiї кредитного договору.

5. Вимоги до внутрiшнiх правил здiйснення
кредитування житлового будiвництва

5.1. Страховик повинен розробити внутрiшнi правила здiйснення
довгострокового кредитування житлового будiвництва, у тому числi
iндивiдуальних забудовникiв, за рахунок коштiв резервiв iз
страхування життя.

5.2. Внутрiшнi правила здiйснення довгострокового
кредитування житлового будiвництва, у тому числi iндивiдуальних
забудовникiв, за рахунок коштiв резервiв iз страхування життя
повиннi мiстити:
1) опис процедури розгляду заяв на отримання кредиту;
2) вичерпний перелiк вимог до надання кредитiв та можливi
причини вiдмови у наданнi кредитiв;
3) порядок прийняття рiшення про надання кредиту;
4) методи визначення майбутньої вартостi предмета iпотеки,
спiввiдношення оцiночної та майбутньої вартостi;
5) форму надання та погашення кредиту (готiвкова,
безготiвкова);
6) порядок нарахування та сплати основної суми кредиту та
процентiв за користування ним;
7) порядок роботи з простроченою заборгованiстю за кредитами.

6. Контроль

6.1. У разi виявлення порушень вимог законодавства та цього
Порядку застосовуються заходи впливу, передбаченi законодавством
України.

Источник - "Номативнi акти України" -  http://www.nau.kiev.ua