Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Справжня вартiсть кредиту

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
    • Сообщений: 769
    • Репутация: -2
    • Ипотека в Украине
: Июнь 14, 2007, 07:42:22 pm
Про затвердження Правил надання банками України iнформацiї споживачу про умови кредитування та сукупну вартiсть кредиту. Банки зобов`язанi в кредитному договорi або додатку до нього надавати детальний розпис сукупної вартостi кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартостi всiх супутнiх послуг, а також iнших фiнансових зобов`язань споживача.


ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

10.05.2007 N 168

Зареєстровано в Мiнiсертвi
юстицiї України
25 травня 2007 р.
за N 541/13808


Про затвердження Правил надання банками України
iнформацiї споживачу про умови кредитування
та сукупну вартiсть кредиту


Вiдповiдно до пункту 4 статтi 7 Закону України "Про
Нацiональний банк України"( 679-14 ), статей 47, 49 та 56 Закону
України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"( 2121-14 ) статтi 11
Закону України "Про захист прав споживачiв"( 1023-12 ), з метою
захисту прав споживачiв пiд час укладення договорiв про надання
споживчих кредитiв та забезпечення надання банками споживачам
повної iнформацiї про сукупну вартiсть кредиту Правлiння
Нацiонального банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Правила надання банками України iнформацiї
споживачу про умови кредитування та сукупну вартiсть кредиту (далi
- Правила), що додаються.

2. Департаменту методологiї банкiвського регулювання та
нагляду (Н. В.Iваненко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi
юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома структурних
пiдроздiлiв центрального апарату, територiальних управлiнь
Нацiонального банку України, а також банкiв України для
використання в роботi.

3. Департаменту банкiвського регулювання i нагляду
(В. О. Зiнченко) i територiальним управлiнням Нацiонального банку
України пiд час здiйснення iнспекцiйних перевiрок банкiв та їх
фiлiй, вiддiлень перевiряти виконання вимог Правил.

4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної
реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

5. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на
виконавчого директора - директора Дирекцiї з банкiвського
регулювання та нагляду О.I. Кiрєєва, Департамент банкiвського
регулювання i нагляду (В. О. Зiнченко) та начальникiв територiальних
управлiнь Нацiонального банку України.

В. о. Голови А. В. Шаповалов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння
Нацiонального банку України
10.05.2007 N 168

Зареєстровано в Мiнiсертвi
юстицiї України
25 травня 2007 р.
за N 541/13808


ПРАВИЛА
надання банками України iнформацiї споживачу
про умови кредитування та сукупну вартiсть кредиту


1. Загальнi положення

1.1. Цi Правила розроблено вiдповiдно до пункту 4 статтi 7
Закону України "Про Нацiональний банк України"( 679-14 ), статей
47, 49 та 56 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"
( 2121-14 ), статтi 11 Закону України "Про захист прав споживачiв"
( 1023-12 ), з метою захисту прав споживачiв пiд час укладення
договорiв про надання споживчих кредитiв (далi - кредитнi
договори), запобiгання завданню споживачам моральної чи
матерiальної шкоди через надання свiдомо недостовiрної чи неповної
iнформацiї.

1.2. Цi Правила регулюють порядок надання банками споживачу
повної, необхiдної, доступної, достовiрної та своєчасної
iнформацiї про сукупну вартiсть споживчого кредиту (кредиту на
поточнi потреби, кредиту в iнвестицiйну дiяльнiсть, iпотечного
кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартостi всiх
супутнiх послуг, а також iнших фiнансових зобов`язань споживача,
якi пов`язанi з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту
(у тому числi наданого у формi кредитної лiнiї, овердрафту за
картковим рахунком тощо) i мають бути оплаченi споживачем згiдно з
вимогами законодавства України та/або кредитного договору про
надання споживчого кредиту.

1.3. Банки зобов`язанi забезпечувати виконання цих Правил:
у разi поширення iнформацiї про послуги з надання кредитiв
споживачам;
пiд час укладення кредитних договорiв зi споживачами;
у разi усних чи письмових звернень споживачiв.

1.4. Термiни, що використовуються в цих Правилах, уживаються
в значеннях, визначених законодавчими актами України та
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України (далi -
Нацiональний банк).

2. Вимоги щодо надання споживачу попередньої
iнформацiї про умови кредитування та орiєнтовну
сукупну вартiсть кредиту

2.1. Банки зобов`язанi перед укладенням кредитного договору
надати споживачу в письмовiй формi iнформацiю про умови
кредитування, а також орiєнтовну сукупну вартiсть кредиту,
зазначивши таке:
а) найменування та мiсцезнаходження банку - юридичної особи
та його структурного пiдроздiлу;
б) умови кредитування, зокрема:
можливу суму кредиту;
строк, на який кредит може бути одержаний;
мету, для якої кредит може бути використаний;
форми та види його забезпечення;
необхiднiсть здiйснення оцiнки майна та, якщо така оцiнка є
необхiдною, ким вона здiйснюється;
наявнi форми кредитування з коротким описом вiдмiнностей мiж
ними, у тому числi мiж зобов`язаннями споживача;
тип процентної ставки (фiксована, плаваюча тощо);
переваги та недолiки пропонованих схем кредитування;
в) орiєнтовну сукупну вартiсть кредиту з урахуванням:
процентної ставки за кредитом, вартостi всiх супутнiх послуг,
а також iнших фiнансових зобов`язань споживача, якi пов`язанi з
отриманням, обслуговуванням i погашенням кредиту (у тому числi на
користь третiх осiб - страховикiв, оцiнювачiв, реєстраторiв,
нотарiусiв тощо);
варiантiв погашення кредиту, уключаючи кiлькiсть платежiв, їх
перiодичнiсть та обсяги;
можливостi та умов дострокового повернення кредиту;
г) iншi умови, передбаченi законодавством.

2.2. Iнформацiя про платежi споживача, якi зазначенi в пунктi
2.1 цiєї глави, надається з обов`язковим зазначенням бази їх
розрахунку (зазначається сума, на пiдставi якої робиться
розрахунок, зокрема сума наданого кредиту, сума непогашеного
кредиту, фiксована сума тощо).

2.3. У разi, якщо окремi умови кредитування дiятимуть
протягом не всього строку користування кредитом, банки мають
обов`язково ознайомити споживача з умовами, а також зi строком,
протягом якого дiятимуть такi умови, та з порядком iнформування
споживача про їх змiну.

2.4. Банки зобов`язанi отримати письмове пiдтвердження
споживача про ознайомлення з вищенаведеною iнформацiєю.

2.5. Банки розробляють форму (бюлетень, довiдка, повiдомлення
тощо) надання споживачу достовiрної iнформацiї про умови
кредитування та орiєнтовну сукупну вартiсть кредиту, яка повинна
бути затверджена рiшенням уповноваженого органу банку та доведена
до вiдома його вiдповiдних структурних пiдроздiлiв.

3. Вимоги щодо детального розпису сукупної
вартостi кредиту для споживача пiд час укладення
кредитного договору

3.1. Банки зобов`язанi в кредитному договорi або додатку до
нього надавати детальний розпис сукупної вартостi кредиту з
урахуванням процентної ставки за ним, вартостi всiх супутнiх
послуг, а також iнших фiнансових зобов`язань споживача, зазначивши
таке:
значення процентної ставки та порядок обчислення процентних
доходiв вiдповiдно до вибраного банком методу згiдно з вимогами
нормативно-правових актiв Нацiонального банку;
перелiк, розмiр i базу розрахунку всiх комiсiй (тарифiв)
банку, що пов`язанi з наданням, обслуговуванням i погашенням
кредиту, у тому числi комiсiї за обслуговування кредитної
заборгованостi, розрахунково-касове обслуговування, здiйснення
валютно-обмiнних операцiй, юридичне оформлення тощо;
перелiк i розмiр iнших фiнансових зобов`язань споживача, якi
виникають на користь третiх осiб згiдно з вимогами законодавства
України та/або умовами кредитного договору (страховi платежi пiд
час страхування предмета застави, життя та працездатностi
споживача, розмiр зборiв до Пенсiйного фонду України, комiсiї пiд
час купiвлi-продажу iноземної валюти для погашення кредиту та
процентiв за користування ним, бiржовi збори, послуги
реєстраторiв, нотарiусiв, iнших осiб тощо).

3.2. Кредитний договiр має мiстити графiк платежiв (згiдно зi
строковiстю, зазначеною у договорi, - щомiсяця, щокварталу тощо) у
розрiзi сум погашення основного боргу, сплати процентiв за
користування кредитом, вартостi всiх супутнiх послуг, а також
iнших фiнансових зобов`язань споживача за кожним платiжним
перiодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до цих
Правил. У графiку платежiв має бути докладно розписана сукупна
вартiсть кредиту за кожним платiжним перiодом.

3.3. Банки зобов`язанi в кредитному договорi зазначати
сукупну вартiсть кредиту з урахуванням процентної ставки за ним,
вартостi всiх супутнiх послуг та iнших фiнансових зобов`язань
споживача, якi пов`язанi з отриманням, обслуговуванням i
погашенням кредиту, а також зазначити її в процентному значеннi та
в грошовому виразi у валютi платежу за кредитним договором, у
виглядi:
а) реальної процентної ставки (у процентах рiчних), яка точно
дисконтує всi майбутнi грошовi платежi споживача за кредитом до
чистої суми виданого кредиту. Розрахунок значення реальної
процентної ставки здiйснюється з використанням такої формули:

Потiк
n t
ЧСК = E --------,
t=1 t
(1 + d)

де d - реальна процента ставка;
ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштiв, якi видаються
споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент
видачi кредиту. Чиста сума кредиту розраховується як основна сума
кредиту, що визначена згiдно з умовами договору, мiнус сума
коштiв, якi утримуються банком пiд час видачi кредиту, а також
мiнус усi платежi за рахунок власних коштiв споживача, що
здiйсненi ним для виконання умов отримання кредиту;
Е - знак суми;
t - порядковий номер перiоду дiї кредитного договору (мiсяць
або день);
n - загальна залишкова кiлькiсть перiодiв дiї кредитного
договору (мiсяцiв або днiв) на дату розрахунку;
Потiк - сума коштiв, яку споживач сплачує банку та/або iншим
t
особам за кредитом. До потоку включаються платежi в погашення
основного боргу за кредитом, процентiв за користування ним,
комiсiї на користь банку, платежi на користь третiх осiб, якi
сплачуються вiдповiдно до отриманого кредиту та пов`язанi з
обслуговуванням i погашенням кредиту;
б) абсолютного значення подорожчання кредиту (у грошовому
виразi), розрахунок якого здiйснюється шляхом пiдсумовування всiх
платежiв (проценти за користування кредитом, усi платежi за
супутнi послуги, пов`язанi з наданням кредиту, його
обслуговуванням i погашенням), здiйснених споживачем як на користь
банку, так i на користь третiх осiб пiд час отримання,
обслуговування та погашення кредиту.

3.4. Банки зобов`язанi в кредитному договорi зазначити:
вид i предмет кожної супутньої послуги, яка надається
споживачу;
об?рунтування вартостi супутньої послуги (нормативно-правовi
акти щодо визначення розмiрiв зборiв та обов`язкових платежiв,
тарифiв нотарiусiв, страхових компанiй, суб`єктiв оцiночної
дiяльностi, реєстраторiв за надання витягу з Державного реєстру
обтяжень рухомого майна про наявнiсть чи вiдсутнiсть обтяжень
рухомого майна, iнших реєстрiв тощо);
про вiдкриття банкiвського рахунку, вiдкритого з метою
зарахування на нього суми наданого кредиту або надання кредиту за
рахунком (овердрафт), умови вiдкриття, ведення та закриття такого
рахунку, тарифи та всi суми коштiв, якi споживач має сплатити за
договором банкiвського рахунку у зв`язку з отриманням кредиту,
його обслуговуванням i погашенням;
правило, за яким змiнюється процентна ставка за кредитом,
якщо договором про надання кредиту передбачається можливiсть змiни
процентної ставки за кредитом залежно вiд змiни облiкової ставки
Нацiонального банку або в iнших випадках.

3.5. Банки мають право змiнювати процентну ставку за кредитом
лише в разi настання подiї, не залежної вiд волi сторiн договору,
яка має безпосереднiй вплив на вартiсть кредитних ресурсiв банку.
Банки не мають права змiнювати процентну ставку за кредитом у
зв`язку з волевиявленням однiєї iз сторiн (змiни кредитної
полiтики банку).

3.6. Банки не мають права встановлювати платежi, якi споживач
має сплатити на користь банку за дiї, якi банк здiйснює на власну
користь (ведення справи, договору, облiк заборгованостi споживача
тощо), або за дiї, якi споживач здiйснює на користь банку
(прийняття платежу вiд споживача тощо) або що їх вчиняє банк або
споживач з метою встановлення, змiни або припинення правовiдносин
(укладення кредитного договору, унесення до нього змiн, прийняття
повiдомлення споживача про вiдкликання згоди на укладення
кредитного договору тощо).

3.7. Якщо умовами кредитного договору передбачено або
допускається використання кiлькох альтернативних варiантiв надання
банкiвських послуг, якi є супутнiми до кредитної операцiї (зокрема
погашення заборгованостi готiвковими коштами до банку або шляхом
безготiвкового розрахунку), банк зобов`язаний надати клiєнту
вичерпну iнформацiю про вартiсть кожного з альтернативних
варiантiв надання послуг.

3.8. У разi надання кредиту в iноземнiй валютi банки
зобов`язанi пiд час укладення кредитного договору:
попередити споживача, що валютнi ризики пiд час виконання
зобов`язань за кредитним договором несе споживач;
надати iнформацiю щодо методики, яка використовується банком
для визначення валютного курсу, строкiв i комiсiй, пов`язаних з
конвертацiєю валюти платежу у валюту зобов`язання пiд час
погашення заборгованостi за кредитом та процентами за користування
ним.

Директор Департаменту методологiї
банкiвського регулювання та нагляду Н. В.Iваненко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Нацiонального банку України В. Л. Кротюк


Додаток
до Правил надання банками
України iнформацiї споживачу
про умови кредитування
та сукупну вартiсть кредитуПерший рядок таблицi має заповнюватися наступним чином:
- у колонцi 1 зазначається дата видачi кредиту;
- у колонцi 2 зазначається чиста сума кредиту (ЧСК),
розрахована згiдно з вимогами пiдпункту а) пункту 3.3 глави 3
Правил;
- у колонцi 3 зазначається основна сума кредиту згiдно з
кредитним договором;
- у колонках 5 (у розрiзi платежiв (за колонками 5.1, 5.2,
5.3 i т. д.) та 6 (у розрiзi платежiв (за колонками 6.1, 6.2, 6.3 i
т. д.) зазначаються усi платежi, здiйсненi за рахунок власних
коштiв споживача для виконання умов отримання кредиту.
У рядку "Усього" за колонкою 2 зазначається пiдсумок,
розрахований без урахування значення чистої суми кредиту (ЧСК),
зазначеного у першому рядку цiєї колонки.
* Iнформацiя за кожним видом платежу має зазначатися в
окремiй колонцi таблицi (тобто, у разi розширення перелiку
платежiв, перелiк колонок має бути вiдповiдно доповнений).
** Розрахунок реальної процентної ставки рекомендується
здiйснювати з використанням функцiї ЧИСТВНДОХ програмного продукту
Microsoft Excel за даними, зазначеними в колонках 1, 2 таблицi. В
такому разi чиста сума кредиту (ЧСК) вноситься в таблицю зi знаком
мiнус.
*** Розрахунок абсолютного значення подорожчання кредиту
здiйснюється шляхом пiдсумовування даних, зазначених за рядком
"Усього" у колонках 4, 5 (у розрiзi колонок 5.1, 5.2, 5.3 i т. д.)
та 6 (у розрiзi колонок 6.1, 6.2, 6.3 i т. д.) таблицi з
урахуванням даних першого рядка таблицi, тобто з урахуванням усiх
платежiв, здiйснених за рахунок власних коштiв споживача для
виконання умов отримання кредиту.

Директор Департаменту методологiї
банкiвського регулювання та нагляду Н. В.Iваненко

Источник :   http://www.nau.kiev.ua/index.php?page=hotline&file=233322&code=z0541-07