Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової ...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        27.12.2007  N 480

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 січня 2008 р.
                                      за N 32/14723


                  Про затвердження Інструкції
              про порядок складання та оприлюднення
               фінансової звітності банків України     Відповідно до  статей 7 і 41 Закону України "Про Національний
банк України"( 679-14 ),  статей 11 та  69  Закону  України  "Про
банки  і  банківську  діяльність" (  2121-14  )  та  у  зв'язку з
прийняттям нового  міжнародного  стандарту  фінансової  звітності,
унесенням   змін   до  чинних  міжнародних  стандартів  фінансової
звітності Правління       Національного       банку        України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити    Інструкцію    про   порядок   складання   та
оприлюднення фінансової звітності банків України, що додається.

     2. Банки   України   мають    право    складати,    подавати,
оприлюднювати річну   та   консолідовану  фінансову  звітність  за
2007 рік відповідно  до  вимог  цієї  постанови,  а  починаючи  зі
складання,   подання   та   оприлюднення   квартальної  фінансової
звітності  за  I  квартал  2009  року,  річної  та  консолідованої
фінансової звітності за 2008 рік зобов'язані забезпечити виконання
вимог цієї постанови.

     3. Департаменту  бухгалтерського  обліку  (Ричаківська  В.І.)
після  державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст  цієї   постанови   до   відома   територіальних   управлінь
Національного  банку  України  та банків України для керівництва і
використання в роботі.

     4. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
територіальні управління Національного банку України.

     5. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                               В.С.Стельмах

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 статистики України                                  О.Г.Осауленко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова Правління
                                      Національного банку України
                                      27.12.2007  N 480

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 січня 2008 р.
                                      за N 32/14723


                            ІНСТРУКЦІЯ
              про порядок складання та оприлюднення
               фінансової звітності банків України


                     Глава 1. Основні засади

     1.1. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
банки  і  банківську діяльність"( 2121-14 ),  "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"( 996-14 )  і  ?рунтується
на   основних  вимогах  щодо  розкриття  інформації  у  фінансовій
звітності  відповідно   до   міжнародних   стандартів   фінансової
звітності,   національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського
обліку,  нормативно-правових  актів  Національного  банку  України
(далі - Національний банк).
     Метою складання фінансової звітності є  надання  користувачам
для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації
про фінансовий стан,  результати діяльності та рух грошових коштів
банку,  материнського  банку  та учасників консолідованої групи як
єдиної економічної одиниці.

     1.2. Інструкція визначає:
     склад фінансової звітності;
     зразки форм фінансової звітності;
     порядок, періодичність   складання  та  вимоги  до  розкриття
інформації у фінансовій звітності;
     порядок   подання  до  Національного  банку  та  оприлюднення
фінансової звітності.

     1.3. Банк (материнський  банк)  складає  фінансову  звітність
відповідно  до  вимог  цієї  Інструкції  та міжнародних стандартів
фінансової звітності.

     1.4. Банк (материнський  банк)  складає  та  подає  фінансову
звітність  до  Національного  банку  в грошовій одиниці України (у
тисячах гривень).  Банк (материнський  банк)  визначає  самостійно
порядок  складання  і  подання фінансової звітності відокремленими
структурними підрозділами та учасниками консолідованої групи.
     Банк (материнський  банк)  подає  всі  дані  форм  фінансової
звітності  (уключаючи  й  примітки  до  них)  порівняно  з  даними
попереднього року (за певний період).
     Вихідні залишки фінансової звітності за попередній  період  є
вхідними залишками фінансової звітності за звітний період.
     Банк (материнський  банк)  зазначає  в  дужках  ті  показники
фінансової  звітності,  які  для  визначення підсумків беруться зі
знаком "мінус".

     1.5. Банк  складає  фінансову  звітність  на  підставі  даних
бухгалтерського  обліку  з  урахуванням  коригуючих  проводок щодо
подій, які коригують дані після дати балансу за певний період.
     Банк складає  фінансову  звітність  на основі файлів 02 "Дані
про обороти та залишки на рахунках" (далі - файл 02), 25 "Дані про
обороти по згортанню та залишки на рахунках" (далі - файл 25),  А4
"Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту  та
залишки  на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6
та 7)" (далі -  файл  А4),  81  "Дані  про  коригуючі  обороти  за
результатами  зовнішнього  аудиту  та  залишки  на  рахунках  (без
залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл 81).
     Банк (материнський  банк)  розкриває  суттєву  інформацію  як
окрему статтю фінансових звітів або приміток до них, а несуттєву -
об'єднує   із   сумами,   подібними  за  економічною  сутністю  чи
функціями.
     Банк (материнський  банк)  зазначає  у  фінансовій  звітності
особливості  щодо  діяльності  й  обліку  і  за  потреби   створює
додаткові  примітки.  Банк (материнський банк) не надає інформацію
за тими видами операцій, які він не здійснює.
     Банк (материнський   банк)  робить  перехресні  посилання  до
кожної статті фінансових  звітів  на  будь-яку  пов'язану  з  ними
інформацію в примітках.

     1.6. Банк   (материнський   банк)   розкриває  інформацію  за
активами, зобов'язаннями, доходами та витратами у примітках статті
"Інші"  фінансової звітності,  якщо суми становлять понад  5%  від
загальних сум згідно з їх категорією (активи, зобов'язання, доходи
та витрати відповідно).

     1.7. Банк  включає  залишки  за  контрактивними  рахунками  в
активах і контрпасивними  рахунками  в  пасивах  до  розрахунку  з
протилежним  знаком  і  зменшує  відповідні  статті  за групами та
розділами.
     Рахунок, який за своєю характеристикою може мати як активний,
так  і  пасивний  залишок,  але  для  розрахунку   певної   статті
фінансової  звітності використовується залишок за ним у згорнутому
вигляді, у цій Інструкції зазначається так: номер рахунку (АП).

     1.8. Банк,  що  звітує,  перераховує  в  національну   валюту
України   статті   фінансової  звітності  філій  та  представництв
українських  банків  на  території  інших  держав  аналогічно   до
здійснення  перерахунку  статей  в  іноземній  валюті,  зазначених
безпосередньо в балансі самого банку.

     1.9. Фінансову  звітність  підписують  керівник  та  головний
бухгалтер банку,  а консолідовану - керівник та головний бухгалтер
материнського банку.
     Зазначені посадові  особи  підписують  кожну форму фінансової
звітності та звіт на лицьовому боці його останнього аркушу.

     1.10. Керівництво   банку    (материнського    банку)    несе
відповідальність   за  перекручення  даних  фінансової  звітності,
порушення  строків  її  подання  та  оприлюднення,  а   також   її
оприлюднення не в повному обсязі.

     1.11. Зразки   форм   фінансової   звітності  та  порядок  їх
заповнення наведені в додатках до цієї Інструкції.

     1.12. Зразки форм фінансової звітності  та  приміток  до  них
можуть змінюватися в межах вимог цієї Інструкції.

     1.13. З  метою  відповідного  відображення  в бухгалтерському
обліку  операцій  із  завершення  звітного  року   та   проведення
технологічних  робіт,  пов'язаних з початком нового звітного року,
банки в перший робочий день нового року працюють без клієнтів.

Читати далі ...