Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування майнових ризиків...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Редактор

  • Старший модератор
  • Эксперт
  • ****
    • Сообщений: 2384
    • Репутация: 2
    • Ипотека в Украине
   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 22 липня 2009 р. N 805
                               Київ

         Про затвердження Порядку та правил обов'язкового
            страхування майнових ризиків за договором
      про участь у фонді фінансування будівництва відповідно
       до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми
      і управління майном при будівництві житла та операціях
                          з нерухомістю"


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок  та  правила   обов'язкового   страхування
майнових  ризиків  за  договором  про  участь у фонді фінансування
будівництва відповідно до Закону України  "Про  фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю"( 978-15 ), що додається.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 21


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 22 липня 2009 р. N 805

                        ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА
            обов'язкового страхування майнових ризиків
           за договором про участь у фонді фінансування
             будівництва відповідно до Закону України
      "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном
        при будівництві житла та операціях з нерухомістю"


     1. Цей Порядок  та  правила  визначають  механізм  проведення
обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь
у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про
фінансово-кредитні  механізми  і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю"( 978-15 ) (далі  -  обов'язкове
страхування   майнових   ризиків)   з   метою   захисту  інтересів
довірителів  під  час  будівництва   житла,   фінансування   якого
здійснюється за рахунок коштів, залучених від фізичних і юридичних
осіб в управління.

     2. Терміни,  що вживаються в цих Порядку та  правилах,  мають
таке значення:

     вигодонабувач - особа, яка у разі настання страхового випадку
отримує страхове відшкодування згідно  з  договором  обов'язкового
страхування   майнових   ризиків  (далі  -  договір  обов'язкового
страхування);

     страховик - фінансова установа,  якій видано в  установленому
порядку  ліцензію на проведення обов'язкового страхування майнових
ризиків за договором про участь у фонді  фінансування  будівництва
відповідно  до  Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і
управління  майном  при   будівництві   житла   та   операціях   з
нерухомістю"( 978-15 );

     страхувальник -  довіритель,  який відповідно до договору про
участь у фонді фінансування будівництва (далі - договір про участь
у фонді) передав кошти в управління управителю.

     Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в Законах
України "Про страхування"( 85/96-ВР ) та "Про  фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю"( 978-15 ).

     3. Суб'єктами обов'язкового страхування  майнових  ризиків  є
вигодонабувачі, страхувальники та страховики.

     4. Предметом   договору  обов'язкового  страхування  майнових
ризиків є майнові інтереси страхувальника,  пов'язані з виконанням
умов договору про участь у фонді.

     Майновими ризиками,  що підлягають обов'язковому страхуванню,
за договором про участь у фонді є:

     несвоєчасне введення  в  експлуатацію   об'єкта   будівництва
та/або об'єкта інвестування;

     невідповідність технічних  характеристик  об'єкта будівництва
та/або об'єкта інвестування,  обладнання,  яке  встановлюється  на
об'єкті   інвестування   для   подальшої   передачі   у  власність
довірителя,  умовам  договору  управителя  із   забудовником   або
проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;

     невиконання, неналежне  або  несвоєчасне  виконання  робіт на
об'єкті  будівництва  та/або  об'єкті  інвестування,  передбачених
договором про участь у фонді;

     відсутність технічної документації (паспортів,  сертифікатів,
гарантійних  документів)  на  обладнання,  яке  встановлюється  на
об'єкті  інвестування  і  в  подальшому  передається  у  власність
довірителя;

     ненадання управителем  довірителю  інформації,   передбаченої
Правилами  фонду  чи договором про участь у фонді,  що призвело до
завдання шкоди довірителю  або  спричинило  виникнення  додаткових
зобов'язань довірителя перед управителем.

     5. Страховим  випадком  є  настання  події  (подій) за одним,
кількома або  всіма  майновими  ризиками,  передбаченими  абзацами
третім  -  сьомим  пункту 4 цих Порядку та правил,  внаслідок якої
страховик повинен здійснити виплату страхового відшкодування.

     6. Страхувальник укладає договір обов'язкового страхування за
формою згідно з додатком одночасно з договором про участь у фонді.

     7. Під   час  укладання  договору  обов'язкового  страхування
страховик має право отримувати від страхувальника,  управителя  та
забудовника  інформацію  та  документи,  необхідні  для проведення
оцінки страхового ризику.

     8. У   разі   настання   страхового   випадку   страхувальник
зобов'язаний  протягом  10  календарних  днів  з  дати надходження
інформації про настання страхового випадку  в  будь-який  можливий
спосіб повідомити страховикові про такий випадок.

     9. Страхова   сума  за  договором  обов'язкового  страхування
визначається в розмірі суми договору про участь у  фонді  на  дату
його укладення.

     10. Максимальний  страховий  тариф  не  повинен  перевищувати
одного відсотка страхової суми, визначеної договором обов'язкового
страхування.  Розмір  страхового  платежу,  який підлягає внесенню
згідно з договором обов'язкового страхування,  визначається шляхом
множення  страхової  суми  на  страховий  тариф.  Страховий платіж
вноситься одноразово.

     11. Для  отримання  страхового  відшкодування   страхувальник
повинен подати страховикові такі документи:

     1) заяви про:

     настання страхового випадку;

     виплату страхового відшкодування;

     2) копії:

     договору обов'язкового страхування;

     договору про участь у фонді;

     платіжного документа,  що  підтверджує  перерахування  коштів
управителю за договором про участь у фонді;

     3) документ, який підтверджує настання страхового випадку.

     12. Рішення про  виплату  страхового  відшкодування  або  про
відмову  у  його  виплаті  страховик  повинен прийняти протягом 15
календарних днів  з  дати  надходження  документів,  зазначених  у
пункті 11 цих Порядку та правил.

     Страховик здійснює  виплату  відшкодування  потягом 10 днів з
дати прийняття рішення про його виплату.

     Про відмову  у  виплаті  страхового  відшкодування  страховик
письмово  повідомляє  у  триденний  строк  з дати прийняття такого
рішення  страхувальникові  та  вигодонабувачеві  з  обґрунтуванням
причини.

     13. У разі настання страхового випадку за одним, кількома або
всіма майновими ризиками,  передбаченими абзацами третім -  сьомим
пункту 4 цих Порядку та правил, розмір страхового відшкодування не
може перевищувати страхової суми.

     14. Страховик  має  право  відмовити  у  виплаті   страхового
відшкодування у разі:

     1) вчинення  страхувальником та/або вигодонабувачем навмисних
дій,  що призвели до настання страхового випадку.  Зазначена норма
не  поширюється  на дії,  пов'язані з виконанням громадянського чи
службового обов'язку, необхідною обороною (без перевищення її меж)
або захистом майна,  життя,  здоров'я,  честі, гідності та ділової
репутації.  Дії страхувальника та/або вигодонабувача,  на  користь
якого  укладено договір обов'язкового страхування,  кваліфікуються
відповідно до законодавства;

     2) вчинення страхувальником та/або  вигодонабувачем  умисного
злочину, що призвело до настання страхового випадку;

     3) подання  страхувальником  свідомо недостовірних відомостей
про предмет страхування або про факт настання страхового випадку;

     4) відшкодування страхувальникові в повному обсязі збитків за
майновим страхуванням особою, винною у їх заподіянні;

     5) несвоєчасного  повідомлення  страхувальником  про настання
страхового  випадку  без  поважної   причини   або   перешкоджання
страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

     Договором обов'язкового  страхування  можуть бути передбачені
інші підстави для відмови у виплаті  страхового  відшкодування  за
умови, що вони не суперечать закону або цим Порядку та правилам.

     15. Відмова  страховика  у  виплаті  страхового відшкодування
може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.


                                                    Додаток
                                              до Порядку та правил

                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
            обов'язкового страхування майнових ризиків
           за договором про участь у фонді фінансування
             будівництва відповідно до Закону України
          "Про фінансово-кредитні механізми і управління
     майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"


                                          ___ ____________ 200_ р.

     Страховик ___________________________________________________
             (найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
__________________________________________________________________
      його повноваження, серія, номер і дата видачі ліцензії
__________________________________________________________________
                         та строк її дії)
______________________________________________ (далі - страховик),

з одного боку, та страхувальник __________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
  дата народження фізичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
           керівника юридичної особи, її найменування)

(далі  -  страхувальник),  який  є  довірителем  фонду   та  уклав
договір про  участь  у  фонді  фінансування  будівництва  (далі  -
договір про участь у фонді) ____________________________, з іншого
                          (дата укладення і номер договору)

боку, уклали цей договір про нижченаведене.

     Вигодонабувачем за цим договором є: _________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
        дата народження, адреса проживання фізичної особи
__________________________________________________________________
            або прізвище, ім'я, по батькові керівника
_________________________________________________________________
           юридичної особи, її найменування, підстава)

                         Предмет договору

     1. Договір  укладено  відповідно   до   Порядку   та   правил
обов'язкового страхування майнових ризиків за договором про участь
у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про
фінансово-кредитні  механізми  і управління майном при будівництві
житла  та  операціях  з  нерухомістю",   затверджених   постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  22 липня 2009 р.  N 805 (далі -
Порядок та правила).

     2. Предметом обов'язкового  страхування  майнових  ризиків  є
майнові  інтереси  страхувальника,  пов'язані  з  виконанням  умов
договору про участь у фонді.

     3. Майновими ризиками за договором про  участь  у  фонді,  що
підлягають обов'язковому страхуванню, є:

     несвоєчасне введення   в   експлуатацію  об'єкта  будівництва
та/або об'єкта інвестування;

     невідповідність технічних характеристик  об'єкта  будівництва
та/або  об'єкта  інвестування,  обладнання,  яке встановлюється на
об'єкті  інвестування   для   подальшої   передачі   у   власність
довірителя,   умовам   договору  управителя  із  забудовником  або
проектної декларації, вимогам державних стандартів, норм і правил;

     невиконання, неналежне або  несвоєчасне  виконання  робіт  на
об'єкті  будівництва  та/або  об'єкті  інвестування,  передбачених
договором про участь у фонді;

     відсутність технічної документації (паспортів,  сертифікатів,
гарантійних  документів)  на  обладнання,  яке  встановлюється  на
об'єкті  інвестування  і  в  подальшому  передається  у  власність
довірителя;

     ненадання управителем   довірителю  інформації,  передбаченої
Правилами фонду чи договором про участь у фонді,  що  призвело  до
завдання  шкоди  довірителю  або  спричинило виникнення додаткових
зобов'язань довірителя перед управителем.

        Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

     4. Страхова сума становить відповідно до договору про  участь
у фонді на дату його укладення __________________ гривень.

     5. Страховий тариф становить ____________________ гривень.

     6. Сума страхового платежу становить ______________ гривень і
сплачується одноразово до __ __________ 20___ року.

     7. Загальна сума страхових відшкодувань не може  перевищувати
встановлену договором страхову суму.

                        Страховий випадок

     8. Страховим  випадком  є  настання  події  (подій) за одним,
кількома або всіма майновими ризиками,  передбаченими у  пункті  3
цього договору, внаслідок якої страховик повинен здійснити виплату
страхового відшкодування.

              Умови виплати страхового відшкодування

     9. Страхове відшкодування виплачується страховиком  згідно  з
цим договором на підставі заяви страхувальника та страхового акта,
який складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі,
що  визначається  страховиком,  протягом 10 календарних днів після
підписання страхового акта.

     10. Для  отримання  страхового  відшкодування   страхувальник
повинен подати страховикові такі документи:

     1) заяви про:

     настання страхового випадку;

     виплату страхового відшкодування;

     2) копії:

     договору обов'язкового страхування;

     договору про участь у фонді;

     платіжного документа,  що  підтверджує  перерахування  коштів
управителю за договором про участь у фонді;

     3) документ, який підтверджує настання страхового випадку.

     11. Рішення про  виплату  страхового  відшкодування  або  про
відмову  у  його  виплаті  страховик  повинен прийняти протягом 15
календарних днів з дати надходження всіх необхідних документів.

     Страховик здійснює виплату страхового відшкодування  протягом
10 днів з дати прийняття рішення про його виплату.

     Про відмову  у  виплаті  страхового  відшкодування  страховик
письмово повідомляє у триденний  строк  з  дати  прийняття  такого
рішення  страхувальникові  та  вигодонабувачеві  з  обґрунтуванням
причини.

        Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

     12. Страховик  має  право  відмовити  у  виплаті   страхового
відшкодування у разі:

     1) вчинення  страхувальником та/або вигодонабувачем навмисних
дій,  що призвели до настання страхового випадку.  Зазначена норма
не  поширюється  на дії,  пов'язані з виконанням громадянського чи
службового обов'язку, необхідною обороною (без перевищення її меж)
або захистом майна,  життя,  здоров'я,  честі, гідності та ділової
репутації.  Дії страхувальника та/або вигодонабувача,  на  користь
якого  укладено договір обов'язкового страхування,  кваліфікуються
відповідно до законодавства;

     2) вчинення страхувальником та/або  вигодонабувачем  умисного
злочину, що призвело до настання страхового випадку;

     3) подання  страхувальником  свідомо недостовірних відомостей
про предмет страхування або про факт настання страхового випадку;

     4) відшкодування страхувальникові в повному обсязі збитків за
майновим страхуванням особою, винною у їх заподіянні;

     5) несвоєчасного  повідомлення  страхувальником  про настання
страхового  випадку  без  поважної   причини   або   перешкоджання
страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

     6) виникнення   інших   підстав,   передбачених  законом  або
Порядком та правилами.

                    Права та обов'язки сторін

     13. Страховик зобов'язується:

     1) ознайомити страхувальника з умовами, Порядком та правилами
обов'язкового страхування;

     2) дотримуватися умов договору;

     3) вжити  протягом  двох  робочих  днів  з  дати  надходження
інформації про настання страхового випадку заходів  до  оформлення
всіх  документів,  необхідних  для  здійснення  своєчасної виплати
страхового відшкодування страхувальникові;

     4) у разі настання страхового випадку здійснити  протягом  10
календарних   днів   після   підписання  страхового  акта  виплату
страхового відшкодування;

     5) у разі прийняття рішення про відмову у виплаті  страхового
відшкодування  письмово  повідомити  у триденний строк з дати його
прийняття страхувальникові та  вигодонабувачеві  з  обґрунтуванням
причини;

     6) за   заявою   страхувальника  переукласти  з  ним  договір
обов'язкового страхування у разі зменшення страхового  ризику  або
збільшення вартості майна;

     7) не  розголошувати  відомостей  про  страхувальника та його
майнове становище, крім установлених законом випадків.

     14. Страхувальник зобов'язується:

     1) своєчасно внести страховий платіж у розмірі та у строк, що
визначені договором;

     2) під   час  укладення  договору  обов'язкового  страхування
подати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини,  які
мають істотне значення для проведення оцінки страхового ризику, та
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

     3) повідомити  страховикові  про   інші   укладені   договори
страхування щодо предмета договору;

     4) вживати  заходів  до  запобігання  виникненню та зменшення
розміру збитків у разі настання страхового випадку;

     5) протягом 10 календарних днів з дати надходження інформації
про  настання  страхового  випадку  у  будь-який  можливий  спосіб
повідомити про це страховикові.

     15. Страховик має право:

     1) перевіряти подану страхувальником інформацію та дотримання
ним умов договору;

     2) припинити дію договору відповідно до законодавства та умов
договору;

     3) відмовити у  передбачених  договором  випадках  у  виплаті
страхового відшкодування;

     4) вимоги,  які  страхувальник  або  інша особа,  що одержала
страхове відшкодування, має до особи, винної у завдаванні збитків,
після виплати страхового відшкодування.

     16. Страхувальник має право:

     1) достроково    припинити   дію   договору   відповідно   до
законодавства та умов договору;

     2) змінити умови договору  після  узгодження  із  страховиком
умов страхування у разі зміни оцінки ризику;

     3) отримати  згідно з умовами договору страхове відшкодування
у разі настання страхового випадку;

     4) отримати від страховика  дублікат  договору  в  разі  його
втрати;

     5) оскаржити  в судовому порядку відмову страховика у виплаті
страхового відшкодування.

      Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

     17. У разі невиконання або неналежного виконання  зобов'язань
за   цим  договором  сторони  несуть  відповідальність  згідно  із
законом.

     18. Страховик несе майнову  відповідальність  за  несвоєчасну
виплату  страхового  відшкодування  шляхом сплати страхувальникові
неустойки  (пені)  у  розмірі  ______  гривень  за   кожний   день
прострочення.