Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про затвердження змiн до Положення про вимоги до робочого мiсця нотарiуса

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
    • Сообщений: 769
    • Репутация: -2
    • Ипотека в Украине
Про затвердження змiн до Положення про вимоги до робочого мiсця приватного нотарiуса та здiйснення контролю за їх дотриманням

Для роботи одного приватного нотарiуса Примiщення має складатися не менше як з двох кiмнат. Особи, якi працюють з приватним нотарiусом на пiдставi цивiльно-правового чи трудового договору, повиннi бути забезпеченi робочими мiсцями - окремою кiмнатою вiдповiдно до чинних санiтарних норм i правил з розрахунку на одну особу.

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.04.2007 N 186/5

Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстицiї України
17 квiтня 2007 р.
за N 378/13645


Про затвердження змiн до Положення про вимоги
до робочого мiсця приватного нотарiуса
та здiйснення контролю за їх дотриманням


З метою реалiзацiї положень Закону України "Про нотарiат"
( 3425-12 ), посилення охорони та збереження нотарiальних
документiв Н А К А З У Ю:

1. Затвердити змiни до Положення про вимоги до робочого мiсця
приватного нотарiуса та здiйснення контролю за їх дотриманням,
затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.06.98
N 36/5 ( z0376-98 ), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 12.06.98 за N 376/2816, виклавши його в новiй редакцiї, що
додається.

2. Департаменту нотарiату та реєстрацiї адвокатських
об`єднань (Ященко Н. В.) подати цей наказ на державну реєстрацiю
вiдповiдно до Указу Президента України вiд 03.10.92 N 493/92
( 493/92 ) "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв
мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади" (iз змiнами).

3. Департаменту нотарiату та реєстрацiї адвокатських
об`єднань (Ященко Н. В.) довести цей наказ до вiдома начальникiв
головних управлiнь юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в
Автономнiй Республiцi Крим, головних управлiнь юстицiї в областях,
мiстах Києвi та Севастополi та забезпечити його належне виконання.

4. Начальникам Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства
юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, головних управлiнь
юстицiї в областях, мiстах Києвi та Севастополi протягом двох
мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим наказом ужити вiдповiдних
заходiв з метою забезпечення нотарiусами дотримання його вимог та
провести вiдповiднi перевiрки виконання вимог указаного Положення
( z0376-98 ), про що iнформувати Мiнiстерство юстицiї.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Мiнiстра Єфiменка Л. В.

Мiнiстр О. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства
юстицiї України
12.06.1998 N 36/5
( z0376-98 )
(у редакцiї наказу
Мiнiстерства юстицiї України
вiд 17.04.2007 N 186/5)

Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстицiї України
17 квiтня 2007 р.
за N 378/13645


ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги до робочого мiсця
(нотарiальної контори) приватного
нотарiуса та здiйснення контролю
за їх дотриманням


1. Це Положення, розроблене з метою реалiзацiї вимог Закону
України "Про нотарiат"( 3425-12 ), визначає вимоги до робочого
мiсця (нотарiальної контори) приватного нотарiуса - примiщення, у
якому можуть учинятися нотарiальнi дiї (далi - Примiщення), та
контролю за їх дотриманням.

2. Головною метою встановлення вимог до Примiщення є вжиття
заходiв до створення належних умов для реалiзацiї прав та законних
iнтересiв учасникiв правовiдносин, якi виникають при вчиненнi
нотарiальних дiй, забезпечення належного матерiально-технiчного,
органiзацiйного та професiйного рiвня нотарiального
обслуговування, дотримання вимог законодавства при вчиненнi
нотарiальних дiй, їх конфiденцiйностi, забезпечення охорони та
збереження нотарiальних документiв.

3. Примiщення повинно забезпечувати виконання вимог статтi 8
Закону України "Про нотарiат"( 3425-12 ) щодо дотримання таємницi
вчинюваних нотарiальних дiй, схоронностi нотарiальних документiв,
печатки нотарiуса та спецiальних бланкiв нотарiальних документiв
та вiдповiдати державним будiвельним нормам для житлових будинкiв
та нежитлових примiщень.
Примiщення має складатися з кiмнат, якi використовуються для
роботи приватного нотарiуса, збереження документiв, печатки та
приймальної кiмнати для вiдвiдувачiв.
Для роботи одного приватного нотарiуса Примiщення має
складатися не менше як з двох кiмнат. Особи, якi працюють з
приватним нотарiусом на пiдставi цивiльно-правового чи трудового
договору, повиннi бути забезпеченi робочими мiсцями - окремою
кiмнатою вiдповiдно до чинних санiтарних норм i правил з
розрахунку на одну особу.
У Примiщеннi не можуть здiйснювати професiйну дiяльнiсть
особи, дiяльнiсть яких не пов`язана з учиненням нотарiальних дiй
чи наданням додаткових послуг правового чи технiчного характеру,
пов`язаних з ними, крiм осiб, якi за договорами (угодами,
контрактами) з приватним нотарiусом виконують роботи iз
забезпечення дiяльностi приватного нотарiуса (установлення та
обслуговування оргтехнiки, охоронного обладнання тощо) чи
проходять стажування. Умови трудових чи цивiльно-правових
договорiв з особами, якi постiйно працюють у приватного нотарiуса
або виконують тимчасовi завдання, пов`язанi з учинюваними
нотарiальними дiями, чи проходять стажування у приватного
нотарiуса, повиннi передбачати покладання на цих осiб обов`язку
дотримання таємницi вчинюваних нотарiальних дiй.
Архiв приватного нотарiуса повинен зберiгатися у металевих
шафах. Забороняється шафи для зберiгання архiву розмiщувати в
приймальнi, а також у мiсцях, де вiдвiдувач може безперешкодно до
них пiдiйти. Якщо в Примiщеннi працюють двоє чи бiльше приватних
нотарiусiв, для зберiгання їхнiх архiвiв повинна бути видiлена
окрема кiмната, яка забезпечуватиме вiдокремлення цих архiвiв та
можливiсть роботи з документами кожного з них.
У Примiщеннi повинна бути приймальна кiмната, призначена для
перебування осiб, якi очiкують прийому в нотарiуса. У такiй
кiмнатi ведеться попереднiй прийом з органiзацiйних питань,
пов`язаних з роботою приватного нотарiуса, чи надаються правовi
консультацiї загального характеру. Не допускається розташування в
приймальнiй кiмнатi робочих мiсць приватного нотарiуса чи
працiвникiв, якi займаються пiдготовкою документiв до вчинення
нотарiальних дiй. У примiщеннi, де одночасно вчиняють нотарiальнi
дiї декiлька приватних нотарiусiв, дозволяється спiльне
використання ними однiєї приймальної кiмнати.
Приватний нотарiус, який займає примiщення на пiдставi
договору про спiвпрацю з iншим нотарiусом, не вправi працювати в
однiй кiмнатi з особами, дiяльнiсть яких не пов`язана з учиненням
нотарiальних дiй.
Примiщення має бути обладнане броньованими вхiдними дверима,
на вiкнах Примiщення встановлюються засоби захисту вiдповiдно до
галузевого стандарту України, затвердженого Мiнiстерством
внутрiшнiх справ України.
Примiщення має бути обладнане засобами охоронної та пожежної
сигналiзацiї з вiдповiдним пiдключенням. Окреме пiдключення
Примiщення до пульту централiзованого спостереження не
вимагається, якщо засоби охоронної та пожежної сигналiзацiї, якими
обладнане Примiщення, уключенi до системи охорони групи iнших
примiщень (поверх, крило, секцiя тощо).
Примiщення має бути забезпечене вогнестiйким, прикрiпленим до
стiн або пiдлоги сейфом для збереження печаток, штампiв з
посвiдчувальними написами та спецiальних бланкiв нотарiальних
документiв.
Для забезпечення роботи приватного нотарiуса з iнформацiйними
ресурсами Мiнiстерства юстицiї України Примiщення приватного
нотарiуса повинно бути обладнане необхiдною комп`ютерною та
апаратною технiкою, яка вiдповiдає вимогам, установленим
Адмiнiстратором вiдповiдних державних реєстрiв Мiнiстерства
юстицiї України.

4. Примiщення повинно використовуватись приватним нотарiусом
на пiдставi вiдповiдного документа про право власностi, договору
про оренду або договору про спiвпрацю з iншим приватним
нотарiусом.
Примiщення повинно бути розташоване на першому, другому або в
цокольному поверхах будинку. До Примiщення приватного нотарiуса
має бути забезпечено вiльний доступ вiдвiдувачiв.
Якщо Примiщення розташоване в житловому будинку, робота
приватного нотарiуса не повинна порушувати права громадян, якi
проживають у цьому будинку, чи перешкоджати здiйсненню їх законних
iнтересiв. Нотарiус зобов`язаний дотримуватися Правил користування
примiщеннями житлових будинкiв, затверджених постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1992 року N 572( 572-92-п ) (iз
змiнами). У цьому випадку вхiд до Примiщення повинен
розташовуватися не вище другого поверху. Якщо Примiщення
приватного нотарiуса розмiщене в житловiй квартирi, ця квартира
повинна мати окремий вхiд з вулицi. Ця вимога не застосовується,
якщо Примiщення розташоване в нежитловому будинку.
Приватний нотарiус має право мати лише одне Примiщення. У
разi, якщо вiн працює в Примiщеннi, наданому iншим нотарiусом,
договiр про спiвпрацю може укладатися лише з одним нотарiусом.
У випадках, передбачених законодавством, нотарiальнi дiї
можуть бути вчиненi поза Примiщенням, але в межах нотарiального
округу, у якому зареєстрована його приватна нотарiальна
дiяльнiсть.
Примiщення, яке приватний нотарiус займає на пiдставi
договору про спiвпрацю з iншим нотарiусом, повинно розташовуватися
в межах нотарiального округу, де вiн займається нотарiальною
дiяльнiстю.

5. Перевiрка вiдповiдностi Примiщення вимогам цього Положення
провадиться при реєстрацiї приватної нотарiальної дiяльностi, у
разi змiни Примiщення, а також при проведеннi комплексних,
цiльових або контрольних перевiрок його дiяльностi.
Реєстрацiя приватної нотарiальної дiяльностi особи
здiйснюється за умови подання нею всiх необхiдних документiв,
передбачених цим Положенням.
Невiдповiднiсть Примiщення цим вимогам є пiдставою для
зупинення приватної нотарiальної дiяльностi.

6. Перевiрка вiдповiдностi Примiщення приватного нотарiуса
вимогам цього Положення провадиться вiдповiдальними працiвниками
Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в
Автономнiй Республiцi Крим, головних управлiнь юстицiї в областях,
мiстах Києвi та Севастополi.

7. За наслiдками перевiрки складається вiдповiдний акт.
В актi про проведену перевiрку зазначаються:
- дата i мiсце складання акта;
- прiзвище, iм`я приватного нотарiуса, нотарiальний округ, у
якому вiн зареєстрований;
- мiсцезнаходження Примiщення приватного нотарiуса;
- кiлькiсть кiмнат;
- кiлькiсть нотарiусiв, якi здiйснюють нотарiальну дiяльнiсть
у цьому примiщеннi;
- кiлькiсть осiб, що працюють на умовах цивiльно-правових чи
трудових договорiв з нотарiусом, iз зазначенням їх посад;
- наявнiсть i кiлькiсть iзольованих кiмнат;
- умови зберiгання архiву (архiвiв) нотарiуса (нотарiусiв);
- вiдомостi про приймальну кiмнату;
- вiдомостi про наявнiсть броньованих вхiдних дверей та
засоби захисту вiкон;
- вiдомостi про засоби охоронної та пожежної сигналiзацiї та
їх пiдключення до пульту централiзованого спостереження;
- вiдомостi про наявнiсть комп`ютерної та iншої технiки;
- реквiзити документа, який пiдтверджує право власностi,
право оренди чи право користування примiщенням (договору про
спiвпрацю з iншим нотарiусом).
Крiм того, в актi зазначається номер телефону, що знаходиться
у Примiщеннi.

8. В актi про проведену перевiрку вiдповiдностi Примiщення
вимогам цього Положення вiдповiдальним працiвником, який
здiйснював перевiрку, зазначається висновок щодо можливостi
використання даного Примiщення для розташування у ньому робочого
мiсця (нотарiальної контори) приватного нотарiуса.

9. Акт про проведену перевiрку пiдписується особою, яка її
проводила, та нотарiусом, чиє Примiщення перевiрялося, i
затверджується начальником Головного управлiння юстицiї
Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй республiцi Крим,
головних управлiнь юстицiї в областях, мiстах Києвi та
Севастополi.

10. Якщо приватний нотарiус не згоден з висновком, який
вказаний в актi про проведення перевiрки, вiн має право в мiсячний
термiн звернутися до начальника вiдповiдного управлiння юстицiї з
оскарженням дiй вiдповiдальної особи, яка проводила перевiрку, та
вимогою про проведення повторної перевiрки iншою вiдповiдальною
особою управлiння юстицiї.

11. Начальник вiдповiдного управлiння юстицiї зобов`язаний
призначити iншого вiдповiдального працiвника для проведення
повторної перевiрки Примiщення вiдповiдно до його звернення.

12. У разi невiдповiдностi Примiщення приватного нотарiуса
або вiдмови вiд проведення перевiрки на вiдповiднiсть Примiщення
вимогам цього Положення нотарiальна дiяльнiсть нотарiуса тимчасово
зупиняється на строк до усунення недолiкiв.

Директор Департаменту
нотарiату та реєстрацiї
адвокатських об`єднань Н. В. Ященко

Источник - http://www.nau.kiev.ua