Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
    • Сообщений: 769
    • Репутация: -2
    • Ипотека в Украине
Відповідно до статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що:

державні гарантії за зобов’язаннями Державної іпотечної установи у 2007 році надаються відповідно до Порядку надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1094;

Державна іпотечна установа за надання державної гарантії вносить в строк, передбачений для сплати відсотків за запозиченнями під державні гарантії, плату на рівні 0,01 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов’язань.

2. Внести до Порядку надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1094 “Питання надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 32, ст. 2319), зміни, що додаються.

3. Уповноважити Міністра фінансів підписати документ щодо надання державної гарантії за зобов’язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1 000 000 тис. гривень.

Прем’єр-міністр України
В. ЯНУКОВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. № 607

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання державних гарантій
за зобов’язаннями Державної іпотечної установи

1. У пункті 1 слова і цифри “в 2006 році” виключити.

2. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Державні гарантії надаються за зобов’язаннями Установи в розмірі, що не перевищує обсягу, встановленого Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за умови використання у повному обсязі запозичень, повернення яких гарантовано державою, відповідно до пункту 4 цього Порядку. Строк виконання таких зобов’язань не перевищує семи років.”.

3. У пункті 3 слова “двома серіями” замінити словами “трьома серіями шляхом публічного розміщення облігацій Установи”.

4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Установа використовує запозичення виключно для іпотечного кредитування банків за умови відступлення ними на користь Установи прав вимоги за іпотечними житловими кредитами (далі — кредити), які відповідають затвердженим Установою вимогам до таких кредитів (далі — рефінансування).

Допускається розміщення Установою на строк до 180 днів запозичень у кредити іпотечним кредиторам — банкам, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотечними активами та іншими активами, види та вимоги до яких встановлені Національним банком для рефінансування банків. У разі перевищення зазначеного строку здійснення запозичень Установою припиняється до використання у повному обсязі таких запозичень для рефінансування.

Строк рефінансування обмежується строком повернення Установою запозичень. При цьому Установа може передбачати і більш тривалий строк рефінансування, залишаючи за собою право вимагати повернення коштів рефінансування за місяць до настання строку повернення запозичень, залежно від достатності коштів Установи для повернення запозичень.

Зобов’язання банків з повернення коштів рефінансування можуть бути виконані шляхом передачі Установі облігацій з відповідною номінальною вартістю.

Установа рефінансує банки за ставкою, рівень якої забезпечує загальні надходження від рефінансування, достатні для обслуговування позик в повному обсязі та покриття витрат, що пов’язані з діяльністю Установи.”.

5. У пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Установа здійснює рефінансування банків, діяльність яких за останні шість місяців повинна відповідати нормативам, установленим Національним банком.”;

в абзаці другому слова “в міру” замінити словами “за умови”.

6. У пункті 6 доповнити:

підпункт 1 після слів “постійного проживання” словами “та з метою поліпшення такого житла”;

підпункт 3 після слова “відсотків” словами і цифрами та реченням такого змісту “, а за наявності додаткового забезпечення у вигляді поруки, гарантії, страхування, майнових прав на депозит, додаткового нерухомого майна — 90 відсотків. При цьому вартість додаткового забезпечення повинна становити суму, яка у відсотках не менша від різниці між таким співвідношенням та 75 відсотками”;

підпункт 4 після слів “трьох місяців” словами “, а також невиконання умов іпотечних договорів, в тому числі пошкодження, знищення або втрати предмета іпотеки”.

7. У пункті 8 слово “договором” замінити словами “договором, а також погіршення характеристик предмета іпотеки”.

8. Друге речення абзацу першого пункту 9 виключити.

9. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Для отримання державної гарантії Установа подає до Мінфіну:

1) реєстр банків, з якими укладені генеральні договори щодо рефінансування;

2) затверджені вимоги до кредитів та бізнес-план, документи, необхідні для проведення оцінки фінансового стану Установи, в тому числі аудиторський висновок, фінансово-економічне обґрунтування виконання зобов’язань за запозиченнями, яке повинне враховувати практичний досвід Установи з рефінансування банків відповідно до пункту 4 цього Порядку (реєстр рефінансованих сум в розрізі банків);

3) договір з торговцем цінними паперами (андеррайтером), якщо умови запозичень передбачають його участь, рішення Установи про запозичення та інформацію (меморандум) про запозичення.”.

http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=1049&god=2007